Donald Vandenberghe

Vennootschapsbelasting actua 2020, deel 1


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In de opleiding Vennootschapsbelasting Actua 2020 (6 uur) ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte aanslagjaar 2020. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar in uw dossiers.

Donald Vandenberghe geeft u een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen, en dit volgens de rubrieken van de aangifte. De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. Tijdens de uiteenzetting worden overzichtelijke slides getoond.
De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat. Door de veranderingen pro-actief te volgen en hierover te communiceren, toont u uw meerwaarde aan uw klanten. Het Zomerakkoord heeft de aangifte van de vennootschapsbelasting immers grondig gewijzigd.
Er werden heel wat circulaires gepubliceerd die het standpunt van de FOD Financiën hierover verduidelijken. Maar ook wat de rechtspraak betreft zijn er grensverleggende arresten, onder meer betreffende de toepassing van de bezoldigingstheorie...

Vanzelfsprekend komen de belangrijkste zaken betreffende het aanslagjaar 2020 of boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01.01.2019 aan bod: de invoering van de groepsbijdrage, de “fiscale consolidatie”, beperking van de aftrekbaarheid van intresten op vreemd vermogen, “het financieringskostensurplus”, de mogelijkheid tot het aanleggen van een vrijstelling voor sociaal passief, de strijd tegen hybride mismatches en de invoering van de CFC-wetgeving, enz…
Omdat het van belang is om op de hoogte te zijn van de wijzigingen voor het huidige boekjaar geven we u eveneens een overzicht mee van de laatste fase van het Zomerakkoord die aanvangt vanaf 01.01.2020; de verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25 naar 20 %; het mobiliseren van vrijgestelde reserves, de verhoogde vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel met een bachelordiploma, de creditrente op een “vordering” wordt wettelijk vastgelegd, de afschaffing van de degressieve afschrijvingen en de toepassing van de pro-rata afschrijving, de daling van de investeringsaftrek, de bijzondere aanslag geheime commissielonen is niet langer fiscaal aftrekbaar,….

Kortom, een volledig overzicht dat u als boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent toelaat om uw toekomstige vennootschapsaangiften correct in te vullen.