Anne Mieke Vandekerkhove, Marieke Brees

Fiscale incentives voor financiering van ondernemingen


Anne Mieke Vandekerkhove is handelsingenieur en behaalde eveneens een master in de rechten met specialisatie in fiscaliteit. Ze is tax manager Bij Deloitte Fiduciaire en praktijkassistente aan de KU Leuven in het domein fiscaal recht. Anne Mieke is (mede)auteur van diverse fiscale publicaties en is spreker op diverse seminaries.Marieke Brees is juridisch-fiscaal adviseur bij KBC.
Terug naar overzicht

De fiscale wetgever heeft diverse maatregelen geïmplementeerd die ertoe strekken om privékapitaal te mobiliseren ten gunste van ondernemingen, die met een financieringstekort kampen. In dit kader kan gedacht worden aan de fiscale incentives die met de programmawet van 10 augustus 2015 werden geïntroduceerd in het kader van de financiering van startende ondernemingen. De fiscale stimulansen die met deze wetgeving werden ingevoerd, omvatten (i) de toekenning van een belastingvermindering aan belastingplichtigen die inschrijven op nieuwe aandelen van startende ondernemingen (tax shelter), alsook (ii) de toekenning van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de rente van welbepaalde leningen die aan dergelijke ondernemingen worden verstrekt met tussenkomst van een kwalificerend crowdfundingplatform.

In het licht van het Zomerakkoord wordt het toepassingsgebied van de tax shelter-regeling verder uitgebreid tot investeringen in groeibedrijven. Daarnaast kunnen belastingplichtigen ook genieten van een fiscale incentive wanneer zij via de winwinlening of een "coup de pouce"-lening Vlaamse resp. Waalse ondernemers financieren.
Het fiscaal kader van de verschillende fiscaal ondersteunde financieringsalternatieven wordt in dit seminarie duidelijk in kaart gebracht, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de vereisten die voldaan moeten worden teneinde toepassing te kunnen maken van de gunstregels.

Kortom: deze opleiding overloopt de financieringsalternatieven voor een onderneming en de fiscale gunstmaatregelen voor de investeerders die er gebruik van maken.